Numbers

Niméwo / Liméwo
(Numbers)
0 zéwo / nòt (zero / nought)
1 yonn 21 ventéyonn
2 22 venndé
3 twa 23 venntwa
4 kat 24 vennkat
5 senk 25 vennsenk
6 sis 26 vennsis
7 sèt 27 vennsèt
8 wit 28 vennwit
9 nèf 29 ventnèf
10 dis 30 twant
11 wonz 31 twantéyonn
12 douz 32 twantdé
13 twèz 33 twant twa
14 katòz 34 twantkat
15 kenz / tjenz 35 twantsenk
16 sèz 36 twantsis
17 disèt 37 twantsèt
18 dizwit 38 twantwit
19 diznèf 39 twantnèf
20 ven 40 kawant
50 senkant 88 katwèven wit
60 swasant 89 katwèven nèf
70 swasant-dis 90 katwèven-dis
71 swasant wonz 91 katwèven wonz
72 swasant douz 92 katwèven douz
73 swasant twèz 93 katwèven twèz
74 swasant katòz 94 katwèven katòz
75 swasant kenz 95 katwèven kenz
76 swasant sèz 96 katwèven sèz
77 swasant disèt 97 katwèven disèt
78 swasant dizwit 98 katwèven dizwit
79 swasant diznèf 99 katwèven diznèf
80 katwèven 100 san
81 katwèven yonn 101 yon san yonn
82 katwèven dé 102 yon san dé
83 katwèven twa 200 dé san
84 katwèven kat 201 dé san yonn
85 katwèven senk 300 twa san
86 katwèven sis 1,000 mil / yon mil
87 katwèven sèt 1,000,000 yon milyon

No comments:

Post a Comment